loading...

عشق و ازدواج

حتما پيش ازدواج در دوره دوستي ، نامزدي و يا عقد مطالعه كنيد

بازدید : 124
11 زمان : 1399:2

روان شناسي / روان درماني آدلريان، توسط آلفر آدلر[۲] (۱۸۷۰ – ۱۹۳۷) مطرح شد. آلفرد آدلر به عنوان يك روان پزشك تاثير گذار در طول تاريخ، در اوايل قرن ۲۰ ام توجه فلسفي را در سطح جهاني، به ايده هايي جلب كرد كه نسبتا جديد بودند.
وي بر اين عقيده بود كه شناخت دقيق و نزديك از وضعيت اجتماعي فرد، از طريق بررسي عواملي از قبيل ترتيب ولادت، سبك زندگي، و آموزش والديني، يك امر ضروري مي باشد.
آدلر معتقد است كه هر فردي تلاش مي كند كه به يك شخص مهمي تبديل شود و احساس خوبي داشته باشد.
فهرست مطالبتاريخچه روان شناسي آدلريانروان درماني آدلريان۴ مرحله مربوط به روش درماني آدلريانانواع روش هاي درماني آدلريانشناسايي ارزش ها و روان شناسي آدلريانمحدوديت هاي روان شناسي آدلريانروان شناسي / روان درماني آدلريانروان شناسي / روان درماني آدلريانتاريخچه روان شناسي آدلريانآدلريان قبل از ورود به دنياي روان پزشكي و در اوايل دهه ۱۹۹۰، زندگي و دوران حرفه اي خود را به عنوان يك چشم پزشك از سال ۱۹۸۵ شروع كرد.
وي به شدت مجذوب نظريه هاي سيگموند فرويد[۳] در مورد رفتار بشري شد و آن را به دقت مورد مطالعه قرار داد و با شجاعت بي بدليل از مفاهيم روانكاوي فرويد كه قبل از آن به شدت مورد انتقاد بود، دفاع كرد.
در سال ۱۹۰۷، يك فردي كه طرفدار و حامي فرويد بود، از آدلر دعوت كرد كه به عضويت حوزه و گروه داخلي وي در بيايد – توسط يك گروهي، بحث منحصر به فردي در عصر چهار شنبه صورت گرفته شد و تصمصم بر آن شد تا مبناهاي مربوط به يك نهضت روان كاوي را ايجاد كنند.
در نهايت، به دليل اختلافات نظري، آدلر و فرويد از يكديگر فاصله گرفتند و آدلر خودش پيشتاز رهيافت جديدي در يك روش درماني جديد شد و بلافاصله مكتب روان شناسي فردي را راه اندازي كرد.
در اين سيستم جديد، تاكيد بر اهميت مطالعه كليه افراد بود. نظريه آلد، به صورت رسمي در انجمن تفكر روان شناسي آزاد مطرح شد و بلافاصله بعد از آن، روزنامه روان شناسي فردي شروع به چاپ كرد.
روان درماني آدلريانآدلر در حوزه مربوط به نظريه كلي شخصيت، روان درماني، و آسيب شناسي رواني پيش قدم بود، و روان شناسي آدلريان، بر توانايي شخصي در پذيرش احساس نابسندگي يا نالايقي و داشتن موقعيت پايين تر نسبت به بقيه افراد تاكيد دارد.
وي بر اين عقيده است كه فرد در زماني كه مورد تشويق قرار مي گيرد و احساس شايستگي و احترام در وي شكل مي گيرد، پاسخگويي و مشاركت بهتري را از خود نشان مي دهد.
در شرايط معكوس و در زماني كه فرد مورد مخالفت قرار مي گيرد و دلسرد مي شود، وي يك رفتار ناكارا از خود نشان مي دهد كه بيانگر ايجاد يك حالت رقابتي، شكست و عقب كشيدن در وي مي باشد.
زماني كه روش هاي گفتاري، براي تاثيرات مثبت تشويق مورد استفاده قرار گيرند، احساس بي نقص بودن و خوش بيني در فرد افزايش مي يابد.
آدلر به شدت بر اين عقيده بود كه“بچه اي كه برخورد بدي با آن مي شود به يك بچه ترسو و دلسرد تبديل مي شود”، و الگوهاي رفتاري با كودكان بايد در حد چشم گيري ارتقا يابند تا حس مقبوليت، مهم بودن و احترام در آنان ايجاد شود و اين احساس خوب تمام وجود كودك را در بر گيرد.
آدلر معتقد بود كه احساس ناشايستگي و پست بودن، به خصوص در زماني كه فرد در سنين پايين احساس حقارت شخصيتي مي كند، مي تواند در نتيجه ترتيب تولد ايجاد شود.
همچنين عواملي از قبيل وجود يك محدوديت و معلوليت فيزيكي يا نبود همدلي اجتماعي براي ساير افراد، مي تواند منجر به ايجاد چنين احساسي در فرد شود.
مبتني بر الگوهاي رفتاري و سيستم هاي اعتقادياين روش درماني، توجه خاصي بر الگوهاي رفتاري و سيستم هاي اعتقادي دارد كه در دوران بچگي توسعه يافته است.
متخصصان باليني كه از اين روش درمان استفاده مي كنند، به شدت معتقدند كه اين استراتژي ها، پيشروهايي براي خود شناسي و رفتارهاي بعدي بوده و به صورت مستقيم بر نحوده ادراك فرد از خودش و ديگران در طول زندگي تاثير گذار است.
با آزمون اين الگوهاي رفتاري، ما به صورت كاراتري مي توانيم ابزارهاي مورد نياز را براي شناخت ارزش و معناي خود ايجاد كنيم.
با اين روش مي توان تغييراتي ايجاد كرد كه در نهايت منجر به بهبود نتايج درمان بيانجامد.
. با آزمون اين الگوهاي رفتاري، ما به صورت كاراتري مي توانيم ابزارهاي مورد نياز را براي شناخت ارزش و معناي خود ايجاد كنيم.
با اين روش مي توان تغييراتي ايجاد كرد كه در نهايت منجر به بهبود نتايج درمان بيانجامد.
۴ مرحله مربوط به درمان با استفاده از روش آدلريانيك درمانگر آدلرياني به افراد در درك تفكرات، محرك ها و عواطفي، كه بر سبك زندگي آنها تاثير گذار است، كمك مي كند.
همچنين در طول درمان، درمان جو مورد تشويق قرار مي گيرد تا با توسعه بينش ها، مهارت ها و رفتار هاي جديد، يك روش كاراتر و مثبت تري را در زندگي خود بدست آورد.
همه اين موارد از طريق چهار مرحله درمان آدلريان به دست مي آيد:
ضرورت پيدا كردن يك درمانگريك رابطه صحيح درماني مابين درمان گر و شخصي كه مورد درمان است، ايجاد مي شود و آنها توافق مي كنند كه با يكديگر همكاري كنند تا بتوانند به صورت موثر و صحيحي مشكل را شناسايي كنند.
ارزيابيدرمانگر افراد را تشويق مي كند تا در مورد گذشته شخصي خودشان، گذشته خانواده شان، يادآوري هاي اوليه، عقايد، احساسات و محرك هاي خودشان صحبت كنند.
اين كار كمك مي كنند تا الگوي زندگي كلي فرد مشخص شود.
اين الگوي كامل زندگي شخصي شامل عواملي مي باشد كه ممكن است در مراحل اوليه درمان، به عنوان عوامل بي اهميت يا بي ربط در نظر گرفته شوند.
بينشبه فرد در حال درمان كمك مي شود تا روش هاي تفكر جديدي در مورد موقعيت خودش داشته باشد و اين روش ها را توسعه دهد.
جهت گيري مجدد و اصلاح بينش:درمانگر به فرد كمك مي كند تا اقدامات جبراني و موثري را بكارگيرد كه منجر به تقويت بينش جديد يا تسهيل بينش هاي بعدي مي شود.
شناسايي ارزش ها و روان شناسي آدلريانافرادي كه به درمان مراجعه مي كنند، مي خواهند تا بينش و ديدگاه خودشان را نسبت به رفتارهايشان تغيير دهند و واكنش مناسبي نسبت به وضعيت هاي مختلف زندگي خودشان داشته باشند.
روان درماني آدلريان، از يك فرايند شناسايي ارزشهاي آدلرياني استفاده مي كند، به نحوي كه شخص تحت درمان به صورت يك تشكيلات و سازمان مربوط به حيات شخصي معرفي مي شود كه شامل ترتيب تولد، بافت اجتماعي و ديگر فعاليت هاي محرك خارجي است و دربرگيرنده تاثيرات والديني مي باشد.
با شناخت اين تشكيلات و نحوه تاثير آن بر ارزش ذاتي، مقبوليت و انتظارات، يك فرد مي تواند شروع به پذيرش عواطفي كند كه آنها به عنوان يك كودك، نسبت به اتفاقات تجربه شده دارند.
اين پروسه ادراك، به افارد تحت درمان كمك مي كند تا ارزش هاي ذاتي صحيح خودشان را كه مستقل از بقيه مي باشد، شناسايي كنند (اين اتفاق ممكن است بار اولي باشد كه براي يك فرد صورت مي گيرد).
شناسايي ارزش هاي آدلريانيشناسايي ارزش هاي آدلرياني به فرد اجازه مي دهد تا با يك ديد جديدي كه تغييرات مثبت را تقويت مي كند، به عقايد قبلي خود نگاه كند.
شناسايي ارزش ها صرفا مربوط به انجام موارد مهم، شناسايي مواردي كه شخصا براي خودتان مهم است، و انجام اقدام موثر كه با راهنمايي اين ارزش ها صورت مي گيرد، مي باشد.
تمرينات متفاوتي براي كمك به شناسايي ارزش هاي انتخابي بكار گرفته شده است كه به صورت راهنمايي براي هدايت رفتار موثر و ارادي عمل مي كند.
افرادي كه غرق در تفكرات خود مي شوند و تمايل دارند تا با احساسات دردناك مقابله كنند يا از آن اجتناب كنند، در انتخاب اقداماتي كه هدفمند و مطابق با ارزش ها باشد، با مشكل مواجه مي شوند.
از طريق آزاد سازي تفكر از چنين درگيري هايي، آنها به اقداماتي دست مي يابند كه مطابق با ارزش هاي حقيقي آنها بوده و اين افراد، اقدامات كامل و صحيحي را از خودشان بروز مي دهند.
انواع روش هاي درماني آدلريانيروان درماني فردي آدلرياني، درمان مختصر، درمان زوج ها و درمان خانوادگي روش هاي درماني هستند كه به افراد كمك مي كنند تا از احساسات ناكارا و غير مفيد خود خلاص شده و تمركز خود را بر ايجاد اصلاحات در ارزش هاي پذيرفته شده، احساسات و رفتارهايي جلب كنند كه مانعي براي رشد مثبت افراد مي باشد.
تكنيك هاي آدلرياني از مكالمه سوكراتيك[۴] استفاده مي كند تا توسعه مربوط به وضعيت هاي كارا و مفيد را در حوزه هاي مختلفي از قبيل اعتماد به نفس، ارزش دهي به خود، و مهم تلقي كردن خود را رشد دهد.


اين وضعيت منجر به افزايش توانايي فرد براي مشاركت طبيعي و ايجاد روابط محكم مي شود.
بزرگترين هدف اين نوع درمان، از بين بردن عقايد و رفتار ها مخرب (كه فرد به صورت مستقل و ناخودآگاه در مراحل قبل از درمان از آنها استفاده مي كرد) و جايگزيني ابزارهايي مي باشد كه به فرد اجازه مي دهد تا اعتماد به نفس و شخصيت اجتماعي خود را تقويت كند.
محدوديت هاي مربوط به روان شناسي آدلريانيروش درماي آدلريان، يك روش زمان بر بوده و اين رهيافت ممكن است در مورد افرادي كه به دنبال درمان سريع تر يا راه حل هاي سريع در مورد نگراني هاي خودشان هستند، بهترين مطالعه نباشد.
علاوه بر آن، بخش مهمي از اين رهيافت شامل شناسايي اتفاقات صورت گرفته در دوران كودكي مي باشد، و افرادي كه تمايل به بررسي گذشته خانواده يا وضعيت جسمي خودشان ندارند، ممكن است اين رهيافت را يك رهيافت مناسب براي خودشان ندانند.
يك انتقاد ديگري كه به اين رهيافت وارد است كاهش بالقوه اثر بخشي آن، در مورد افرادي است كه داري بينش محدودي بوده و/يا با نگراني هايي مواجه هستند كه بر توانايي كاركرد آنها تاثير دارد.
هر چند كه روش درماني آدلريان در چندين مطالعه تاييد شده است، ولي آزمايش هاي بيشتر مي تواند منجر به فراهم سازي شواهد گسترده تر در مورد كاربرد اين روش شده و حمايت خوبي از مزايايي اين رهيافت به عمل آورد.

منبع:

مشاوركو: مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين-روانشناسي / روان درماني آدلريان

تعداد صفحات : 31

درباره ما
آمار سایت
 • کل مطالب : 362
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 18
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 95
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 4365
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 18088
 • بازدید ماه : 40609
 • بازدید سال : 168048
 • بازدید کلی : 168048
 • <
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی